Christiaan barnard anti aging, Az „instagramolható divat” fogalma és jelenségei

Szállások itt: Egyesült Államok

Keszeg Anna: Írta és rendezte Karl Lagerfeld. A digitális divatfilm reklámműfajról Jelen tanulmány divatipar és közösségi média kölcsönhatásainak kérdéskörét igyekszik áttekinteni. A sokáig újmédia-kutatásaként aposztrofált megközelítésnek volt egy olyan hátulütője, hogy a digitális felületeken létrejövő tartalmakat és interakciót monolitként és előzmény nélküliként értelmezte, mára viszont eljutottunk oda, hogy a digitális tartalomtermelés sokfélesége és történeti beágyazottsága láthatóvá vált.

A következőkben fő célom az, hogy a digitális divattartalmak az iparági szempontból kitüntetett szerepben levő platformon, az Instagramon létrejövő típusait azonosítsam.

Csak kiváló orvosoknak!

Az elmúlt évtized a divatiparban több, egyre radikálisabb következménnyel járó változást idézett elő. Az iparági működéseket leginkább megváltoztatónak azt a folyamatot nevezném, amelyet a közösségi média és a divat közötti kölcsönhatások történeteként írhatnánk le.

Vagyis azt, melynek következtében a divattervezés, az öltözékképzés tevékenysége válságba christiaan barnard anti aging, az iparág korábbi hierarchiája gyökeresen vagy részben átalakult, az intézmények, márkák autorizálta trendszetterek helyére a közösségi média uralta hierarchiák türemkedtek be Armstrong—McDowellRocamoramediális szempontból pedig a láthatóság korábbi formái helyére divatbemutatók, divatfilmek, kiállítások, televíziós műsorok stb.

A divatelméletben is erősen érzékelhető az az igény, hogy christiaan barnard anti aging médiatudománynak a közösségi média konceptualizálásában használt fogalmai e terület jelenségeinek leírásában is meghonosodjanak Skjulstad Az újmédia gyakorlataira vonatkozó elemzések számos esetben kimutatták, hogy a christiaan barnard anti aging, a demokratizálódás, a részvételiség keretfogalmai, melyeket e terület leírására használtak, legalábbis ellentmondásosak GlózerGerencsérJenkinsígy nem meglepő, hogy e jelenségek a divatiparban sem kevésbé komplexek.

Az exkluzivitás megőrzése és a mainstreammé válás közötti feszültség újrateremtődik, ez a dinamika azonban igen hatékonyan képes mozgásban tartani az iparágat: új szereplők megjelenését, a régiek színen maradását, illetve a korábbi erőviszonyok átrendeződését teszi lehetővé.

Az újmédia-kutatásokban megjelenő folyamatok hosszúfarok-elmélet — Manovichniche-piacok létrejötte, virálissá válás, slacktivism [ 1 ]— Dennisvizuális streamszerűség — Skjulstad ezen a területen úgy jelennek meg, hogy a háttérben továbbra is tetten érhető a gazdasági logikák azon felülírhatatlansága, mely kreatív iparágként a divatot mindig is jellemezte.

A divat instagramolhatóságának folyamata teljesen a kapitalista realizmus forgatókönyve szerint írható le: a divatban tapasztalható részvételi logikák támadják ugyan a klasszikus establishmentet, tevékenységük kritikai élét azonban éppen a hagyományos hierarchiák és tervezői gyakorlatok veszik el azáltal, hogy megfontolásaikat beépítik a mainstream divatműködésekbe.

Elemzésem ebből a kérdésből indul ki: hogyan teszi magáévá a christiaan barnard anti aging hagyományos iparági logikája az újmédia logikáját, s alakítja át azt a saját képmására? Ennek az összefüggésnek a megmutatásához néhány mikrojelenség, konkrétabban Instagram-fiók elemzését használom fel. Vagyis nem tervezői gyakorlatokból indulok ki, hanem divattal kapcsolatos újmédia-tartalmakból, és azok működésmódját igyekszem feltárni.

Dolgozatomnak három fő törekvése van: 1 kísérletet tesz egy hétköznapi fogalom, az instagramolhatóság tudományos terminusként való konceptualizálására; 2 megpróbál egy tipológiát felépíteni az Instagramon fellelhető divattal kapcsolatos tartalmak besorolására a részvételi kultúra más területeken érzékelhető műfajai, trendjei figyelembevételével; 3 a példák elemzése által felmutatja, hogy az iparági hierarchiák hogyan alakulnak át vagy őrződnek meg az instagramolhatóság elvének megfelelően.

A divatipar médiaarénájában a régi és új közötti harcot az ún. A digitális fordulat a divatiparban egy kétlépcsős mechanizmus volt. Az exkluzívan online tartalomgyártást gyakorló szereplők, a bloggerek, a es évek közepén kezdenek megjelenni a divatbemutatókon, s indítják el a streetwear forradalmát,[ 4 ] a es évek elején pedig az online hírnévvel rendelkezők tűntek fel, s következett el az influenszerek kora, mindkét esetben az iparág általi elfogadásuk az újmédia-folyamatokhoz képest viszonylag későn következett be.

A divatmédia nyomtatott sajtóhoz kapcsolódására beszédes adat, hogy az iparág legfontosabb médiaszereplője, a Condé Nasthez tartozó amerikai Vogue mindössze ben! Igaz ugyan, hogy és között a style. Ennek a váltásnak azért van jelentős iparági hatása, mert a tervezés-gyártás-forgalmazás korábbi időstruktúrája módosul ezáltal: míg korábban a divatbemutatókon látottak rákerültek a buyerek[ 6 ] horizontjára és bekerültek az értékesítés viszonylag lassan őrlő körforgásába, a front rowt[ 7 ] elfoglaló bloggerek és influenszerek képei és videói a divatújdonságot azonnal hozzáférhetővé, másolhatóvá és hordhatóvá tették.

A fast fashion márkák így váltak képessé arra, hogy korábban forgalomba hozzanak egy-egy szabásvonalat, minthogy az a tervezői márka kollekciójához kapcsoltan a márkaboltokban vagy a nagyáruházakban megjelent volna.

Ez az átrendeződés kényszerítette arra a divatházakat, hogy egyre őrültebb ritmust diktáljanak amúgy is túlhajszolt tervezőiknek,[ 8 ] illetve hogy a tervezési folyamatot a közösségi média logikája szerint alakítsák. Az instagramolható divat olyan divatjelenségekre utal, melyek létrejöttében az elsődleges szempont, hogy közösségimédia-kompatibilisek legyenek, vagyis a korábbi nagyvárosi kószáláshoz, flâneur-attitűdhöz kapcsolt divatviselkedést lásd Hermann Veronika tanulmányát ebben az összeállításban, Hermann leváltja a kompetitív fotográfia Tifentale—Manovich közegében létrejövő divatgondolkodás.

A folytonosság ez esetben sem kérdéses: a modernitás hajnalán megszülető divat kulturális logikája a nagyvárosi spektákulum tárgyaként önmagára tekintő embert jelenti, s ez a képlet marad továbbra is aktív akkor, amikor a nagyvárosi spektákulum közösségimédia-látványként él tovább.

Az identitáspolitikák szempontjából ez az összefüggés a divatműködés alapelve: Georg Simmel klasszikus és nagyhatású divatelmélete szerint a divat az imitáció közösséghez tartozás és individuáció elkülönülés dialektikáján alapszik Hammen — Simmenauer — A kompetitív fotográfia a közösségimédia-környezetben megjelenő fényképtípus jelölője, melyet nem annyira a vizuális nyelv sajátságai egyénítenek, hanem az a képkészítési gyakorlat, melynek célja a képre érkező reakciók stratégiai tervezése és azok számának maximalizálása.

Dr Christian Barnard 1967

A fogalmat kialakító Tifentale szerint a kompetitív fotó az amatőr és professzionális fotózás közötti határmezsgyén jelenik meg a hatvanas években az Christiaan barnard anti aging Federation of Photographic Art szervezet tevékenységének következményeként, s olyan fotózási gyakorlatokat jelent, melyek a fotóversenyeken való részvétel szándékával jönnek létre, készítőik azonban, bár professzionálisan christiaan barnard anti aging a szakmát, nem művészeti közegben fejtik ki tevékenységüket.

Tifentale szerint ez a működésmód egy új fotográfiai vizuális beszédmód létrejöttét teszi lehetővé, s az Instagram éppen ezt a nyelvet viszi tovább. A kompetitív fotográfia jellemzői: 1 fejlett technikai ismeretek és esztétikai igényesség jellemzi; 2 nyilvánosság előtti megmutatásra készül a versenyben való részvétel szándékának tudatos elismerésével; 3 nemzetek feletti, nem kapcsolódik valamely nemzeti fotóiskolához; 4 kollektív; 5 formailag kifinomult, de konzervatív Tifentale Mindezen jellemzők az Instagram vizuális tartalmai esetében is azonosíthatóak: 1 a platform felhasználói leggyakrabban arról számolnak be, hogy a fotózás tudatos, koreografált, előre szervezett tevékenység, melyet a fotózási vagy feldolgozási tudás fejlesztésével segítenek elő; 2 a képek elkészítésének célja a platformon való megmutatás, a 4x4 alkalom suisse anti aging erőteljes szempont; 3 a képek elkészülésében a nemzetközi Instagram-közösség normái, annak ízlésbuborékjai irányadóak; 4 a posztolás, megosztás, lájkgyűjtés logikája kollektív aktussá alakítja a fotózást; 5 a formai igényesség kiegészül a posztolási normáknak, illetve a platform támasztotta előírásoknak való megfeleléssel.

Ez utóbbi szempontrendszer felveti Manovich megfontolását a kulturális szoftverek működését illetően: a szoftverek, ez esetben alkalmazások, a kulturális morzsák megjelenését az affordabilitásuk és algoritmusaik teremtette határok szerint engedik meg, így az alkalmazás előrehuzalozza a tartalomgyártás módozatait Manovich ; Manovich Az instagramolhatóság másik összetevője, hogy az öltözékelemek egy tagelési tartományban kerülnek elénk.

Roland Barthes szemiotikai divatelmélete a divatlapok tartalmait vizsgálva elválasztotta egymástól a képi és az írott ruházat[ 13 ] struktúráját, s amellett érvelt, hogy bár a képi és írott ruházat a fényképezés és a nyelvezet rendszereiből vétetett, mégis mindkettő autonóm szótárat és szintaxist hozott létre önmaga számára.

Barthes shifterei a struktúrák közötti átjárást szabályozták és tették lehetővé.

christiaan barnard anti aging

A kompetitív fényképezés fogalmát korábban magyaráztam, így most röviden utalnék azokra az elméletekre, melyek a címkézés és közösségi tematizáció, valamint az iparági folyamatok megértésében segíthetnek.

A divatipar folyamatainak prosumer a consumer és a professional összeolvasztása és pro-am a professional és az amateur összeolvasztása használók általi alakítása az ökodivat, a vintage jelenségeinek felerősödését, az identitásmozgalmak képviseletét, az iparág belső ellentmondásainak kritikáját jelentette eredetiség és fake ellentmondásos rendszerei, az iparág kizsákmányoló és környezetszennyező volta, a gyártási folyamatok transzparenciájának igénye.

E folyamatoknak köszönhetően jelent meg a slacktivism vagy clicktivism számos formája a divattal kapcsolatos instaposztok esetében, illetve az iparág legnagyobb hatalommal rendelkező szereplői által elkövetett visszaélések leleplezése, az ún.

Ugyanakkor, ahogyan arra a részvételiség kritikái rendre figyelmeztetnek Glózer — Ugyanez a modell a divatiparban a hosszúfarok-elmélet[ 15 ] szisztematikus beépítése által érvényesült: a Vetements mellett a Gucci közösségimédia-kampányai reservatrol anti aging legeklatánsabb példái annak, hogyan képes egy divatház saját kritikáira építeni jövedelmezősége fellegvárát.

Vagyis a részvételi és a professzionális médiatartalom közötti különbség utolsó láthatatlan eleme, a kereskedelmi érték is láthatóvá vált.

Health news: in pictures Chlamydia vaccine Researchers in the United States say they have developed a vaccine that can protect against chlamydia — the most common sexually transmitted infection in the world. Chlamydia is extremely common. There werenew infections in England inand around the world an estimated million are infected each year.

Az instagramolható divat tehát a következőket jelenti. Így a professzionális és amatőr ellentétpár két irányból is megkérdőjeleződik, egyrészt a fotózás, másrészt az öltözködés oldaláról, az Instagram-fotó tudatosan előkészített és koreografált fotózás során jön létre, így amatőrnek aligha nevezhető, a felhasználói fiók tulajdonosa pedig modellként viselkedik, vagyis ő maga is felzárkózik egy adott szakmai identitás elvárásaihoz, professzionalizálódik.

Ha egy offline divattárgy esetében különböző társaságokban ugyanazt az öltözetet ismételten be lehetett vetni, az online viselésnek nyoma marad, ami folyamatosan visszakereshető, vagyis már egyetlen viselés feléli az öltözet újdonságértékét. Ugyanakkor erre való reakcióként kialakul a fenntarthatóság kódját érvényesítő trend, a többszöri viselésé, így azonban a kombinációk számát kell maximalizálni.

A tipológia kiindulópontja az, hogy mindössze a részvételi jelzővel címkézhető tartalmakat vettem figyelembe, így a divatmárkák önreprezentációjára nem fókuszáltam. Ennek ellenére az esetek jól mutatják, hogyan hibridizálódnak a részvételi és a szervezeti tartalmak szinte mindenik említett esetben.

Az esetek kiválasztását a reprezentativitás szubjektív, de iparági szempontból mégis konszenzuálisnak nevezhető kritériuma határozta meg: olyan Instagram-fiókokat választottam, melyek christiaan barnard anti aging a divatról való közbeszédet, az iparág önszemléletét. Másrészt viszont christiaan barnard anti aging követőszámokra vonatkozó adatokat is figyelembe vettem, e mennyiségi kritérium alkalmazása azonban csak a anti aging içeren besinler egyik, első összetevője esetében volt sorsdöntő.

A vázolt háromosztatú tipológiát ez esetben felhasználói profilokkal illusztrálom, a kategóriák azonban poszttípusok leírására is használhatók, vagyis az instagramolható divat alapműfajait jelentik. A három elkülönített típus tehát a következő: szórakoztatás-központú, vásárolható, kompetitív tartalmak shopable and entertaining instagram media ; cselekvésre sarkalló, slactivist, call-out christiaan barnard anti aging kapcsolódó tartalmak activist instagram media ; remixelt, virális, trash divattartalmak viral instagram media.

Az első kategóriába azok az Instagram-profilok és azok a tartalmak sorolhatók, melyek vásárlásra, követésre, utánzásra hívnak fel. Ebben az esetben a divat klasszikus utánzáselvének a fennmaradását és átalakulását tapasztalhatjuk meg.

Történeti szempontból azonban látnunk kell, hogy a divatipar influenszeresedése csak egy későbbi stádiuma az iparág kétezres években csúcsosodó elsztárosodásának, mely a divatipar és a filmipar közötti erőteljes szövetség létrejöttével járt együtt Church Gibson 53— Az Instagram-influenszerek átveszik és átörökítik az iparági trendszetter szerepet. Az iparág szempontjából ennek a kategóriának a megjelenése váltotta ki a bevezetőben már megidézett bloggerháborút, s alakította úgy a klasszikus divat seregszemléjének tekintett divatheteket, hogy az offline divatbemutatókat programszerűen az influenszerek fotózása előzi meg.

Ugyanennek a kategóriának köszönhető a streetstyle erőteljes áttörése is, melynek következményeként mára a világ vezető luxusmárkája, a Louis Vuitton például férfikollekciói művészeti igazgatójaként az Off White márkát alapító, a streetwear területéről érkező Virgil Abloht kérte fel. E területen a médiakonvergencia jelenségei erőteljesen megtapasztalhatók: az egyéni blogfelülettel, YouTube-csatornával rendelkező influenszerek rendre áttették központi székhelyüket az Instagramra, és mára a divatiparban ez a felület számít az imázsépítés kiindulópontjának.

E kategória példázására a legnagyobb követőszámmal rendelkező divatinfluenszerek profiljait jelöltem ki: 1 Zoella Zeebo — 9,1 millió követő; 2 — Chiara Ferragni christiaan barnard anti aging 21,4 millió követő; 3 Gianluca Vacchi — 17,8 millió követő, a legnagyobb követőszámmal rendelkező férfidivat-influencer.

Zoella személyes és márkaidentitást képviselő Instagram-profiljai A második kategóriába az iparági kritikát megfogalmazó, ún.

A Megoldas - Avagy Az Elet Kulcsai

A közösségi média és politikai aktivizmus közötti összefüggések kutatásának jelentős, a részvételiség fogalmi rendszerére visszamenő hagyománya van Jenkins et al.

Ugyanakkor az Instagramon megjelenő aktivizmus fogalma mindig is komoly kritikák kereszttüzében állt: a slactivism, clicktivism fogalmait társították hozzá, azokat a jelenségeket tudniillik, melyek azonosítanak ugyan egy-egy kulcsjelentőségű társadalmi kérdést, azonban képtelenek valós társadalmi áttörésre éppen amiatt, mert a klikkekkel véleményt nyilvánító állampolgár valójában nem mozgósítható.

Márpedig, ha a fotel a közösségimédia-gyakorlatok offline terepe, akkor igenis kompatibilis a forradalomszítással.

christiaan barnard anti aging

A slactivism fogalmát konceptualizáló Dennis is abból indul ki, hogy a későkapitalizmusban a fogyasztás válik aktivizmussá: a tájékozott, tudatos fogyasztó a felvilágosodáskori mintapolgár egyfajta újraéledése Dennis Szerinte a közösségimédia-aktivizmust teljes környezetében kell megértenünk, az állásfoglalás és christiaan barnard anti aging gyakorlatainak komplexitását figyelembe véve, ahol christiaan barnard anti aging társadalmi kérdésben indított petíció aláírása általában nem elszigetelt aktus, az aláíró általában a mediális és nem-mediális terekben is fenntartja meggyőződését éppen úgy, mint az a fogyasztó, aki társadalmilag aggályos, a környezetre veszélyes termelési sémát követő cégek tevékenységét bojkottálja azzal, hogy nem vásárol Dennis Dennis érvelése abból indul ki, hogy a slacktivism megértése még mindig annak a kétosztatú logikának megfelelően történik, hogy a közösségi média vagy tönkreteszi a demokráciát, vagy pedig éppen annak egy tökéletesebb változatát teszi lehetővé.

A két megközelítés egyaránt torzít, és a politikai részvétel a digitális korban is ugyanúgy az egyéni változó meggyőződések és hozzáállások széles skáláját fogja mutatni, mint a nem digitális korban. A divatipar esetében a es évek közepe az aktivizmus egyfajta kicsúcsosodását jelentette. A es amerikai választások kétszeresen is okot adtak arra, hogy a divatipar nyíltan politizálni kezdjen: egyrészt Hillary Diane Rodham Clinton kampánya idején, amikor a divatsajtó központi orgánuma, az amerikai Vogue minden kétséget kizáróan beleállt a korábbi first lady kampányába, másrészt pedig Donald Trump megválasztása után, amikor a tiltakozás és ellenállás üzenetét kellett megfogalmazni.

E jelenség mellett az iparág folyamatainak nyílt kritikája, a fenntartható divat népszerűsítése, a kisebbségi jogok érvényesítése, a beautism, ageism,[ 19 ]testszégyenítés body shaming problémái egyaránt részei az iparágat érintő aktivizmusnak Fardouly — Willbougrer — VartanianBellido-Pérez E profiltípus példázására két felhasználói fiókot választottam, melyeket a call-out kultúra iparági megjelenéseként szoktak emlegetni, jelesül 1 a Diet Pradát 2,2 millió követő Gerrieilletve 2 az ausztrál komikus, Celeste Barber profilját 7,2 millió követő.

A Diet Prada Instagram-profil Az utolsó csoportba a remixelt, virális tartalmakat forgalmazó profilokat soroltam, melyek a képrobbanás[ 20 ] időszakára jellemzőek, s melyek képpopulációk formájában léteznek. Ez utóbbi kategóriába tartozó posztoknál az iparági kritika nem érzékelhető, ha rá is mutatnak ellentmondásos jelenségekre, a tartalmak megmaradnak a visszásságok humoros felmutatásánál a mémek működési elvének megfelelően. A korábban említett Celeste Barber esetében például elmondható, hogy a posztok tartalma és formája a virális posztok és profilok szerkesztési alapelveit követi, ugyanakkor a profil rendeltetése a divatipar beautism-elveinek lebontása, meghaladása, így eb5 anti aging tonik tartalomtípust erőteljesen keretezi az álláspont radikalitása és ideologikuma.

E poszttípusok esztétikáját a trash kategóriájával jellemezhetjük: az eltérő esztétikai és valóság-minőségek kombinálása gyakran jelenik meg szervezőelvként, illetve a divat humoros oldalára való figyelmeztetés szándékát az előállítók tudatosan hangsúlyozzák. Az utolsó csoport példázására két profilt választottam: 1 az egyik Freddie Smithson Instagram-művész FreddieMade név alatt futó k követővel2 a másik pedig Michel Gaubert DJ azonos nevű k követővel profilja.

A klasszikus divatmédia mindhárom tartalomtípust felfedezte és becsatornázta. A következőkben sorra kerülő profilelemzésekben a szempontrendszerem a következő lesz: 1 a profilok története; 2 a tartalomtípusok jellemzése; 3 hagyományos médiamegjelenések és iparági beágyazódás. Freddie Smithson Instagram-profilja A tökéletesség és a tökéletlenség instagramolható divatja Az első kategóriába tartozó influenszerek posztjai azt a hollywoodi spektákulumelvet viszik tovább, melynek alapját az önperformancia, öndigitalizáció Kretz gyakorlatai adják.

Valójában az instagramolható divatnak ez az a szegmense, mely a leginkább bekapcsolódott az iparág korábbi christiaan barnard anti aging az általam példaként használt három influenszer gyakran esetpéldái annak, hogyan professzionalizálódnak a közösségi média sztárjai. Érdekes módon a legtipikusabb divatinfluenszer, Chiara Ferragni, olasz kulturális háttérrel christiaan barnard anti aging. A karrierjét dokumentáló, a Prime Video készítette Chiara Ferragni: Unposted című dokumentumfilm arra is felhasználja Chiara globális ismertségét, hogy az olasz divatipar jelentős szereplőit megmutassa, és a nemzetközi ismertséget az olasz divatjelleg elismertetésével kombinálja.

Chiara Ferragni az utánzásalapú divatviselkedés tipikus megtestesítője: a dokumentumfilm egyik nyitójelenetében például amiatt örvendezik, mert a divatheteken Gigi Hadid ráköszön, ő maga gyakran középpontja a divatheteket elöntő influenszer-hordáknak, a filmbeli interjúk során pedig többször beszél arról, hogy egyik legnagyobb félelme, hogy egy napon arra ébred, a nevét elfelejtették. A nyilvánossághoz és kamerához, ismertséghez való viszonyának genealógiáját megrajzoló dokumentumfilm abból indul ki, hogy írónő anyja gyerekkorukat videóra vette, a lány pedig megszokta, megszerette és igényelte a kamera előtti szereplést.

Ferragni influenszer-tevékenysége kiegészül azzal, hogy férje ismert olasz énekes, a lánykérésre egy koncertfelvétel alkalmával, százezres tömeg előtt került sor, gyerekük pedig születésétől kezdve beépült a család mediatizációjába.

Chiara posztolási motivációját azzal jellemezte, hogy mindennapi működésében önmaga jobb verziójának megkeresése a célja, tevékenységének értelmezői pedig azt méltatják benne, hogy megtalálta a szórakoztató közösségi média hogrefe ag svájci anti aging receptjét: a nem konfliktusalapú történetmesélését.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Chiara a hagyományos médiaformátumok rutinos szereplője: több száz magazinborítón szerepelt, televíziós műsorok résztvevője volt, a márka-együttműködéseket sorjázó portfóliója tekintélyes, saját márkát is alapított Chiara Ferragni Collection. Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az iparág egyik legtipikusabb influenszerének kikiáltott Ferragni The Blonde Salad címmel indított blogja szintén rendelkezik némi aktivista éllel: Ferragni a szőkeséget illető negatív sztereotípiákban találja meg azt a táptalajt, melyre önreprezentációját felépíti.

Az influenszerrel szoros együttműködési viszonyban álló Maria Grazia Chiuri, a Dior ház jelenlegi kreatív igazgatója, egy hasonló ethosz értelmében a fehér feminizmus prominens arca az iparágon belül. S bár az interszekcionalizmus[ 23 ] szempontjának elmaradása miatt számos kritika éri, a kommodifikált feminizmus értékrendjén osztozik védencével.

Chiara Ferragni Instagram-profilja A Zoella nevű YouTube-csatorna által a figyelem középpontjába kerülő Zoe Sugg azonos médialogikát képvisel: ezúttal azonban a brit divatrendszer kánonjának megfelelően. Mindkettejük esetében a közösségimédia-felületekkel való kísérletezés a kiskamaszkorba nyúlik vissza, a platformok felderítése az egyéni stílus megmutatásának céljából egy folyamatos, éveken át tartó folyamat, mely aztán a sikert hozó platform megtalálásában csúcsosodik ki.

Zoella esetében ez a platform a YouTube, s ezt az ismertséget váltja aztán át Instagram-követőkre. Mindkettejük esetében jól látható tehát, hogy a közösségi média iparági becsatornázása az Instagram megjelenése előtt elkezdődik személyes stílusblogok, YouTube-csatornáka platform használata azonban annyira kötelező erejűvé válik az iparágban, hogy e szereplőknek ezen a felületen is fel kell építeniük identitásukat.

Mindketten nemcsak egy, hanem márkáiknak megfeleltetett további felhasználói fiókokkal is rendelkeznek. Illetve a fokos ismertséget Guld és konvergens öndigitalizációt kiegészíti a családtagok bevonása az énmárkázás folyamataiba: Ferragni esetében a férj és a gyerek mellett a testvérek, Zoella esetében pedig a fiútestvér megjelenítése.

Jelajahi eBook

Zoella és a hagyományos média viszonya ugyanannyira gazdag példaanyagot biztosít, mint Chiara Ferragni hasonló perspektívájú vizsgálata. Zoella is számos print magazin címlapján szerepelt már, a különbség inkább abban mérhető, hogy Chiara erőteljesebben orientálódik a kifutók és az elitdivat kánonja felé, míg Zoella a DIY, a lakberendezés és életstílus-kínálat brit sztenderdjeit tette globális termékké.

Zoella termékskálája is ezt a logikát mutatja. Az együttműködések közül mindenképpen ki kell emelnünk a Zoella-jelenséget globális jelenséggé alakító New Look márkával való együttműködést. Az 52 éves, gazdag Vacchi szintén a YouTube-környezetből érkezik az Instagramra, az ő esetében azonban nem az egyéni stílusblog járul hozzá az Instagram-ismertség megteremtéséhez. Vacchit inkább a televíziós celeb logikája építi fel: olasz milliárdos és hobbi-DJ, aki egy YouTube-videóval robban be a köztudatba, ahol Ricki Martin La Mordidita című dalára táncol feleségével.

  1. Pick-up option is unavailable at this time, due to the temporary closure of our Melbourne store.
  2. Hol rej- tőznek a keresztény antijudaizmus gyökerei?

A kigyúrt, lebarnult, tetovált, ápoltan ősz férfi azt a típusú olasz férfieleganciát képviseli, melyet Giorgio Armani vagy éppen Valentino személye fémjelez. Vacchi életkora azt is kiválóan példázza, hogy a férfidivat esetében nem annyira a közösségimédia-logika iránti fogékonyság alapozza meg az ismertséget, hanem egy olyan hagyományos, patriarchális modell, mely a pénzt, az ápoltságot, a hatalmat és a befolyást kapcsolja össze a divat értékeivel.

christiaan barnard anti aging

Vacchi posztjai igen gyakran a hivalkodó divat értékeit mutatják fel és a luxuskörnyezetet teszik hétköznapi látványossággá. Vacchi Instagram-karrierje a vállalkozói karriertől való visszavonulás után egyfajta második újrakezdésként indul.

Vacchi globális szórakoztatóként és celebként tekint önmagára. Az ő esetében is erőteljes a hagyományos médiában való megjelenés, ugyanakkor életmódjánál fogva a márkaelhelyezések nem alleure anti aging krém költség együttműködés-logika szerint kerülnek megmutatásra, hanem a luxus életmód-kínálatának keretei között: Vacchi nem annyira a nevét alakította címkévé, hanem a gvlifestyle hashtaget.

Gianluca Vacchi Instagram-profilja Az előző példákhoz képest rögtön látható a követőszámok többmilliós nagyságrenddel való csökkenése. A profil a független tartalomgyártás szóvivőjeként tekint önmagára, posztjai igen gyakran más médiatartalmakból származó átvételek: a poszttípusok nagyon sokfélék lehetnek — kommentszekciók screenshotjai, mémek, cikkek, s a képek leginkább a hozzá tartozó felirattal együtt értelmesek.

A posztok logikája minden esetben az iparági vagy társadalmi ellentmondások felmutatása: olyan szereplők ünneplése, akik leleplezik ezeket az ellentmondásokat, illetve olyan helyzetek megmutatása, ahol az ellentmondás elfedésre kerül.

Egy A képekhez fűzött kommentár arra utal, hogy nők vagy egyéb rasszú szereplők esetében hasonló megjelenítés példátlan lenne. A profil fő missziója pedig az eredeti és a másolat közötti ellentmondásos viszony iparági működésének megmutatása, a másolás és a fake leleplezése, vagyis egyfajta mikroaktivizmus.

christiaan barnard anti aging

E felhasználói fiók esetében az alternatív vagy niche divatsajtó[ 24 ] általi felfedezés és megjelenítés igen gyakori Dazed, Highsnobiety, Business of Fashion stb. A niche, alternatív és hagyományos divatmédia közötti christiaan barnard anti aging leginkább a digitális divataktivizmusra hozott második példám valósítja meg: Celeste Barber.

christiaan barnard anti aging

Ez a felsorolás önmagában is jól példázza azt a rendszerszintű problémát, mely a digitális divatjelenségek konceptualizálásához kapcsolódik: mialatt a korábbi szakmai szerep intézményhez, iparághoz kötöttsége evidens, a platform önmagában karrierfázisként lép fel.

Barber öndigitalizációs technikájának középpontjában az az üzenet áll, hogy egyfajta trash-esztétika jegyében anti-it-girllé váljon Barber : vagyis létrehozzon egy olyan diszpozitívumot, mely a divatipar személyi kultuszának az ellenpontjává tehető, lebonthatja mindazon elvárásokat, ellentmondásos hierarchiákat, melyek e folyamatok középpontjában állnak.

Barber Instagram-felülete tehát az első tartalomkategóriának állít görbe tükröt. De hogy a jelenség és kritikája afrodita anti age jól megférnek egymás mellett, arra éppen az a példa, hogy Barber ban az LA Fashion Awards házigazdája volt, illetve címlaplányként megjelent az ausztrál és a portugál Vogue-ban, valamint az Instyle magazinban.

A médiarendszerek sokféle rétege és a szórakoztatóipar kategóriái érnek össze ebben a profilban, melynek a rendeltetése a szórakoztatáson túl mégis inkább a mentális egészség felvállalása, az egészséges testképhez való jogunk védelme.

  • Amerikában már régóta sláger, és már nálunk is kezd divatba jönni a zöldárpa- vagy búzafűlé.
  • Anti aging termékek használata 21 évesen

Celeste Barber Instagram-prfilja Az utolsó kategóriába tartozó két profil az első kategória példáihoz hasonlóan egyéni felhasználókhoz kapcsolódik. Mindkét esetben olyan típusú tartalmak uralják a feedek képpopulációját, melyek más képekhez kapcsolódnak, azok virális természetén élősködnek.

Az első profil tulajdonosa Michel Gaubert francia DJ, hangillusztrátor, aki rajta van a Business of Fashion as legbefolyásosabb divatszemélyiségeinek listáján. Gaubert iparági szerepe az, hogy számos divatmárka működött vele együtt a divatbemutatók soundtrackjének megrendelésekor.

Join our new commenting forum

Hírnevét azonban kétségkívül a Karl Lagerfelddel való huzamos együttműködés öregbítette. Gaubert iparági beágyazódása a hetvenes évekre nyúlik vissza, amikor a DJ a francia szórakoztatóipar fellegvárában, a Le Palace-ban kiépítette az akkori divatipar nagyjait felölelő networkját.

Gaubert Instagram-feedjét időnként személyes képek, de gyakrabban virális mémlogika szerint létrejött, a nyolcvanas-kilencvenes évek iránti nosztalgiát működtető, de kortárs jelenségekre is reflektáló tartalmak teszik ki. A tartalmak nem egyszer máshonnan ismerősek, azonban a lényeg e platform esetében a Gaubert általi autorizáció.

A reumás lázhoz hasonlító ízületi gyulladás

Christiaan barnard anti aging tehát annak a kulturális logikának az érvényesülése látható, mely a kurátorság, a DJ-zés esetében közös: a kulturális szereplő garancia a válogatás minőségére, egyéni profilján olyan tartalmakat jelenít meg, melyek saját kulturális tájékozódása szempontjából jelentősek.

Mivel Gaubert nem vizuális szakemberként van jelen egy vizuális kódok szervezte iparágban insider-outsidersége egyfajta könnyedséget biztosít posztjainak: nem áll fenn annak a veszélye, hogy márkaüzenetként kezdik el értelmezni azokat. Gaubert posztjai gyakran humorosak, a válogatás erőteljesen eklektikus, időnként nosztalgikus.

Érdekescikkek